top of page
Text - Peak White.jpg

Text Series

TextStyle_0001_fap_lumina_stone_2019_grey_305x915_RT_fOIM_wr_edited.jpg

Grey Flat

TextStyle_0004_fap_lumina_2019_white_super_matt_305x915_RT_fOL1_wr.jpg

White Flat

Text Style_0003_fap_lumina_stone_2019_edge_grey_305x915_fOIP_wr_edited.jpg

Edge Grey

Text-Style_0006_fap_lumina_2019_canvas_white_matt_oriz_305x915_RT_fOLY_wr.jpg

Canvas White

Text-Style_0008_fap_lumina_stone_2019_peak_grey_30.5x915_RT_fOIT_wr.jpg

Peak Grey

Text-Style_0005_fap_lumina_2019_flower_white_matt_oriz_305x915_RT_fOL0_wr.jpg

Flower White

Text-Style_0000_fap_lumina_stone_2019_light_305x915_RT_fOIN_wr_edited.jpg

Light Flat

Text-Style_0007_fap_lumina_2018_peak_white_matt_305x915_rt_fOIX_wr.jpg

Peak White

Text tyle_0002_fap_lumina_stone_2019_edge_light_305x915_fOIQ_wr_edited.jpg

Edge Light

Text-Style_0009_Layer-0_edited.jpg

Peak Light

bottom of page